Algemene Voorwaarden Fietstest.nl op locatie

Algemene Voorwaarden Fietstest.nl op locatie

Besloten vennootschap met gewone structuur Fietstest.nl B.V. (hierna: Fietstest.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74657038 en is gevestigd aan Leidse Rijn 4 (3454PZ) te De Meern.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Fietstest.nl waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: de dienst die Fietstest.nl aanbiedt, is het aanbieden van proefritten van de door Opdrachtgever gekozen fiets(en).
6. Dienstverlener: De aanbieder van de in Bruikleen gegeven fiets aan Opdrachtgever, hierna: Fietstest.nl.
7. Bruikleen: is de overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak gratis in gebruik geeft onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt na daarvan gebruik te hebben gemaakt zal terug geven. De zaken die door Fietstest.nl in bruikleen worden gegeven zijn fietsen van verschillende merken.
8. Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf dat een Proefritovereenkomst (op afstand) aangaat met Fietstest.nl.
9. Proefritovereenkomst: De Proefritovereenkomst (op afstand) die strekt tot het gebruiken van de in Bruikleen gegeven fiets voor een beperkte tot op een door partijen overeen te komen locatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Fietstest.nl en iedere Proefritovereenkomst tussen Fietstest.nl en een Opdrachtgever.
2. Voordat een Proefritovereenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fietstest.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Fietstest.nl zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Fietstest.nl is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg Proefritovereenkomsten met Opdrachtgever.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Fietstest.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Fietstest.nl is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fietstest.nl het recht een Proefritovereenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Fietstest.nl gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en de in Bruikleen gegeven fiets. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Fietstest.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Proefritovereenkomst (op afstand). Fietstest.nl kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van de in Bruikleen gegeven fiets.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Fietstest.nl zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Proefritovereenkomst
1. De Proefritovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever via de website een aanvraag heeft gedaan voor een proefrit en Fietstest.nl deze heeft aanvaard door middel van een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Een Aanbod kan door Fietstest.nl gedaan worden via de website.
3. Fietstest.nl heeft het recht om de (ondertekende) Proefritovereenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
4. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Proefritovereenkomst te sluiten met Fietstest.nl, zal Fietstest.nl de Proefritovereenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Fietstest.nl daaraan niet gebonden.
6. Elke Proefritovereenkomst die met Fietstest.nl wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fietstest.nl is verbonden.
7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fietstest.nl met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
8. Fietstest.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Duur van de Proefritovereenkomst
1. De Proefritovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Proefritovereenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Zowel Opdrachtgever als Fietstest.nl kan de Proefritovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Proefritovereenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. Partijen kunnen de Proefritovereenkomst per e-mail beëindigen met inachtneming van 5 werkdagen
4. Zowel Opdrachtgever als Fietstest.nl kan de Proefritovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Fietstest.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Proefritovereenkomst
1. Fietstest.nl zal de Proefritovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De Proefritovereenkomst op basis waarvan Fietstest.nl de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Proefritovereenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Proefritovereenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fietstest.nl aangeboden diensten zijn gebaseerd. Fietstest.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Fietstest.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Fietstest.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Fietstest.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Proefritovereenkomst dit vereist, heeft Fietstest.nl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
6. Fietstest.nl kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Proefritovereenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever in de vorm van een borgsom. Dit zal in het aanbod vermeld staan.
7. Fietstest.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fietstest.nl is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fietstest.nl bekend was.
8. Opdrachtgever vrijwaart Fietstest.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Proefritovereenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Proefritovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Fietstest.nl in Bruikleen gegeven fiets.
3. Het doorverhuren van de in Bruikleen gegeven fiets is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Fietstest.nl heeft om de in Bruikleen gegeven fiets door te verhuren aan derden.
4. In het geval van doorverhuur is Opdrachtgever op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
5. Opdrachtgever is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken.
6. Opdrachtgever is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) de in Bruikleen gegeven fiets geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Fietstest.nl, de buren en de verdere omgeving.
7. Het is aan Opdrachtgever verboden de gedaante van de in Bruikleen gegeven fiets geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen.
8. Opdrachtgever is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets na afloop van de proefrit schoon ter beschikking te stellen aan Fietstest.nl en af te leveren conform de Proefritovereenkomst.
9. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Fietstest.nl of enige derde in verband met door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen van de in Bruikleen gegeven fiets en toevoegingen aan de in Bruikleen gegeven fiets die bij of na het einde van de Proefritovereenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
10. Opdrachtgever is verplicht alle door Fietstest.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de proefrit en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Proefritovereenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fietstest.nl niet in staat is een volledige uitvoering van de Proefritovereenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11. Fietstest.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Fietstest.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fietstest.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Proefritovereenkomst.
12. Fietstest.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Proefritovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fietstest.nl gerechtigd om de uitvoering van de Proefritovereenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Fietstest.nl.

Artikel 8 – Verplichtingen Fietstest.nl
1. Fietstest.nl zal de Proefritovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets ter beschikking van Opdrachtgever te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
2. Fietstest.nl zal de in Bruikleen gegeven fiets in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Proefritovereenkomst dit vereist, heeft Fietstest.nl het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 10 – Levering van de in Bruikleen gegeven fiets
1. Opdrachtgever is verplicht de in Bruikleen gegeven fiets af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Proefritovereenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Proefritovereenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent of er door andere omstandigheden buiten de macht van Fietstest.nl enige vertraging ontstaat, heeft Fietstest.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Fietstest.nl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fietstest.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Fietstest.nl of een externe vervoerder is Fietstest.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Fietstest.nl gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Proefritovereenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Fietstest.nl ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Fietstest.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
7. Fietstest.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Proefritovereenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Fietstest.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen voorafgaand aan de proefrit Fietstest.nl te worden gemeld. Bij beschadiging van de in Bruikleen gegeven fiets door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de in Bruikleen gegeven fiets.
9. Opdrachtgever wordt geacht de in Bruikleen gegeven fiets in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om de in Bruikleen gegeven fiets in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Fietstest.nl te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door de in Bruikleen gegeven fiets tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 11 – Gebreken
1. Fietstest.nl staat ervoor in dat de in Bruikleen gegeven fiets voldoet aan de Proefritovereenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
2. Fietstest.nl is gehouden om op verlangen van Opdrachtgever gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Fietstest.nl zijn te vergen.
3. Elke schade en ieder verlies moet terstond aan Fietstest.nl gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Fietstest.nl voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Fietstest.nl op te volgen.
4. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Fietstest.nl van:
a. Schade door het verlies van de in Bruikleen gegeven fiets;
b. Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.
5. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de in Bruikleen gegeven fiets en schadelijke gevolgen voor de in Bruikleen gegeven fiets, Fietstest.nl of derden worden niet als gebreken van de in Bruikleen gegeven fiets als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens Fietstest.nl. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de in Bruikleen gegeven fiets en schadelijke gevolgen voor de in Bruikleen gegeven fiets, Fietstest.nl of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal Fietstest.nl voor eventuele aanspraken van derden jegens Fietstest.nl in verband daarmee vrijwaren.
6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de in Bruikleen gegeven fiets niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Fietstest.nl terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 – Gratis dienstverlening
1. De Diensten die Fietstest.nl aanbiedt zijn gratis.
2. Fietstest.nl is bevoegd om eventuele betalingen van Opdrachtgever namens een derde/leverancier in ontvangst te nemen, ten behoeve van de aanschaf van een fiets door Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht om de verkoopprijs van de in Bruikleen gegeven fiets terstond te voldoen wanneer Opdrachtgever de in Bruikleen gegeven fiets wenst te kopen. Fietstest.nl zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Het herroepingsrecht is dan uitgesloten.
4. De levering van de in Bruikleen gegeven fiets (dan wel gekochte fiets) geschiedt door de verkooppartner van Fietstest.nl.

Artikel 12 – Garantie
Fietstest.nl staat ervoor in dat de in Bruikleen gegeven fiets voldoet aan de Proefritovereenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Proefritovereenkomst. Elke garantie wordt uitsluitend verstrekt door de betreffende fabrikant van de fiets en niet door Fietstest.nl.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Fietstest.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fietstest.nl de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Fietstest.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fietstest.nl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fietstest.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Proefritovereenkomst.
3. Indien Fietstest.nl op grond van de Proefritovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
1. Fietstest.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Proefritovereenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de Proefritovereenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Fietstest.nl bevoegd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Proefritovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Fietstest.nl gesloten Proefritovereenkomst voortvloeien. Fietstest.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. Voorts is Fietstest.nl bevoegd de Proefritovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Proefritovereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Proefritovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Proefritovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fietstest.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Fietstest.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Proefritovereenkomst.
5. Bij beëindiging van de proefrit verliest Opdrachtgever onmiddellijk het recht tot gebruik van de in Bruikleen gegeven fiets.6. Fietstest.nl is namens de fabrikant gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Proefritovereenkomst wordt ontbonden.
6. Fietstest.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fietstest.nl, is Fietstest.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fietstest.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fietstest.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fietstest.nl in staat is om adequaat te reageren.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de in Bruikleen gegeven fiets, tenzij Opdrachtgever bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Fietstest.nl verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
3. Fietstest.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de in Bruikleen gegeven fiets.
4. Fietstest.nl is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Opdrachtgever opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van de in Bruikleen gegeven fiets, tenzij een latere terbeschikkingstelling van de in Bruikleen gegeven fiets aan Opdrachtgever ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Fietstest.nl zelf.
5. Fietstest.nl is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van de in Bruikleen gegeven fiets buiten haar macht om tijdens de proefrit door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te houden aan gebruik van de in Bruikleen gegeven fiets volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Fietstest.nl.
6. Indien schade ontstaat tijdens de proefrit is Opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Fietstest.nl de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
7. Houdt Opdrachtgever na het einde van Proefritovereenkomst de in Bruikleen gegeven fiets onrechtmatig onder zich, dan kan Fietstest.nl over de tijd dat hij de in Bruikleen gegeven fiets mist een vergoeding vorderen.
8. Indien het uitvoeren van de Proefritovereenkomst door Fietstest.nl leidt tot aansprakelijkheid van Fietstest.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Proefritovereenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Fietstest.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
9. Fietstest.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van de in Bruikleen gegeven fiets is uitgesloten.
10. Fietstest.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
11. Fietstest.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
12. Fietstest.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fietstest.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fietstest.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fietstest.nl binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Proefritovereenkomst.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fietstest.nl verstrekt in het kader van een Proefritovereenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fietstest.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Proefritovereenkomst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Fietstest.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Fietstest.nl voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Proefritovereenkomst.

Artikel 17 – Overmacht
1. Fietstest.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Proefritovereenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Fietstest.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Fietstest.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Fietstest.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fietstest.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Fietstest.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fietstest.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Proefritovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Proefritovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 18 – Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de in Bruikleen gegeven fiets dat voorwerp van de Proefritovereenkomst is, gaat over op Opdrachtgever zodra de in Bruikleen gegeven fiets in de macht van Opdrachtgever is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien de in Bruikleen gegeven fiets is geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de in Bruikleen gegeven fiets en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Proefritovereenkomst van Fietstest.nl is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fietstest.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Fietstest.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op elke Proefritovereenkomst tussen Fietstest.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Fietstest.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Fietstest.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Proefritovereenkomst tussen Fietstest.nl en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Kom zelf testen

Jaarlijks organiseren wij meerdere fietstesten. Lijkt het je leuk om de nieuwste modellen te testen?

Meld je aan