Disclaimer

Disclaimer voor fietstest.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van fietstest.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door
Fietstest.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website
aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen
hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietstest.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fietstest.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Fietstest.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Fietstest.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fietstest.nl aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
fietstest.nl op deze pagina.

Kom zelf testen

Jaarlijks organiseren wij meerdere fietstesten. Lijkt het je leuk om de nieuwste modellen te testen?

Meld je aan